جزيره خرچنگها

kharchang.jpg

موقعيت جزيره كريسمس

 

kharchang%20(1).jpg

جنگل باراني جزيره كريسمس

 

kharchang%20(2).jpg

خرچنگ سرخ

 

kharchang%20(3).jpg

خرچنگھاي سرخ، راھپيمايي خود را از جنگل به سمت دريا آغاز مي كنند...
جايي كه در آن توليد مثل خواھند كرد.

 

kharchang%20(4).jpg

در طول زمان مھاجرت ساكنين جزيره مجبورند خود را با شرايط وفق دھند.

 

kharchang%20(5).jpg

تقريبا ١٢٠ ميليون خرچنگ در حال راھپيمايي ھستند.

 

kharchang%20(6).jpg

خرچنگھا ھر سال مثل سال گذشته از يك مسير مشخص مھاجرت مي كنند.

 

kharchang%20(7).jpg

براي ساكنين جزيره رويارويي با خرچنگھاي در حال مھاجرت جزئي از زندگي در جزيره است.

 

kharchang%20(8).jpg

ساكنين بيشتر وقتھا در اطراف آنھا كار مي كنند و با آنھا كنار مي آيند

 

kharchang%20(9).jpg

اين خرچنگھا مرده خوار ھستند و محيط را جاروب مي كنند.

 

kharchang%20(10).jpg

بعد از دو ھفته طي طريق، اولين موج خرچنگھا به اقيانوس مي رسند

 

kharchang%20(11).jpg

مسافران خسته براي جايگزين كردن آب و نمك از دست رفته بدن،
خود را در اقيانوس غوطه ور مي كنند.

 

kharchang%20(12).jpg

اينجا ھم ھمه چيز خوب است!!

 

kharchang%20(13).jpg

عكس ھوايي از جزيره كريسمس

 

kharchang%20(14).jpg

خرچنگھا در غيرمنتظره ترين جاھا ديده مي شوند!

 

kharchang%20(15).jpg

خرچنگ ماده تخمھا را از كيسه تخم خود بيرون مي ريزد.

 

kharchang%20(16).jpg

خرچنگھا در تماس تخمھا با آب ناگھان از تخم بيرون مي آيند.

 

kharchang%20(17).jpg

و خرچنگھاي كوچك بلافاصله راه خود به سمت جنگل باراني را پيش
مي گيرند...

/ 2 نظر / 2 بازدید
پیچک نویس

تو کی رفتی جزیره خرچنگها که من نفهمیدم؟!

محمد

اينايی که با اين همه خرچنگ اين طوری زندگی می کنن حتما مشکلش رو یه جوری تو خودشون حل کردن . حالا باید ببینیم ما تونستیم مشکلاتمونو باهاش کنار بییایم یا نه .